Mikołaj Rej – ojciec polskiej literatury

📚📖📜 Mikołaj Rej – ojciec polskiej literatury 📚📖📜
Pisał po polsku, bo łaciny nie lubił, nie uznawał i również nie bardzo umiał. Z wykształcenia – utalentowany samouk. Wybitny pisarz epoki odrodzenia. Lubił się przedstawiać jako prosty szlachcic.
✅Urodził się 04 lutego 1505 r. w Żurawnie i tam spędził beztroskie dzieciństwo i młodość. Był synem dość zamożnego, ale niepiśmiennego szlachcica. Studiował w Skalmierzu, Lwowie i Krakowie, ale nie ukończył żadnej uczelni.
✅Był pisarzem wszechstronnym i niezwykle płodnym. Pisał wyłącznie w języku polskim, świadomie realizując renesansowy postulat rozwoju języka narodowego.
Z pisarstwa utrzymywać się nie mógł. Żył w dostatku z dochodów, które płynęły z odziedziczonych po ojcu majątkach ziemskich.
✅Był aktywnym społecznikiem, angażował się w życie społeczne. Często zmieniał miejsca pobytu, zdobywał nowe majętności. Uzyskał także pozwolenie na lokację dwóch miasteczek – Okszy (obecnie Oksa) i Rejowca (Chełmskie), w którym prawdopodobnie zmarł 8 września 1569. Miejsce pochówku Mikołaja Reja dotychczas pozostaje nieznane.

Sam Rej daleki był od traktowania siebie jako literata. Wszystkie swoje utwory publikował pod pseudonimem albo bezimiennie. Jednak pisarstwo uważał za odpowiedzialną misję społeczną.
Wykazał również dużo dumy narodowej, kiedy pisał “A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
🔸Organizatorem jest Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości im.Mikołaja Reja #ceiprejlwow
🔸„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021” za pośrednictwem Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”
🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️
📚📖📜 Миколай Рей – батько польської літератури!📚📖
Писав польською, бо не любив латину, не визнавав її, а також не дуже нею володів. За освітою – талановитий самоук. Видатний письменник епохи Відродження. Називав себе простим шляхтичем.
✅Народився 04 лютого 1505 року в Журавно і там провів безтурботні дитячі та молоді літа. Був сином досить заможного, але неписьменного шляхтича. Навчався у місцевості Скальмеж, у Львові та Кракові та жодний навчальний заклад не закінчив.
✅Був всестороннім та дуже плідним письменником. Писав виключно польською, свідомо реалізуючи постулат ренесансу розвитку національної мови.
Утримувати себе та родину лише з літературної праці не міг. Жив в достатку з доходів, що отримував від успадкованих від батька земель.
✅Рей був соціально активною людиною, брав участь у суспільному житті. Часто змінював місце проживання, здобував нові маєтки. Отримав дозвіл на заснування двох нових містечок – Окша та Рейовець в якому ймовірно помер 8 вересня 1569 року. Місце поховання Миколая Рея досі залишається невідомим.
Сам Рей не сприймав себе як письменника. Усі свої твори публікував під псевдонімом або анонімно. Однак вважав літературну працю відповідальною соціальною місією.
Він також виявив багато національної гордості, коли написав: “І нехай інші народи знають, що поляки не гуси, що вони свою мову мають “.
🔸Організатором є Центр Просвітницва Ініціатив Підприємництва ім. Миколая Рея #ceiprejlwow
🔸Проєкт підтримує Канцелярія голови Ради міністрів Республіки Польща в рамках конкурсу полонія та поляки за кордоном 2021 за посередництвом Фонду Допомоги Полякам на Сході.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.