Фінанси

 Як допомогти організації.

В нашій організації  для членів організації вступні внески – 500 грн., членські внески – 50 грн./міс. Будь яка особа (член організації, учасник заходу, приватна особа, інші) можуть  зробити добровільні благодійні внески на розвиток організації або для проведення конкретного заходу. Для цього відкриті рахунки в установах банку. Призначення платежу: “Безповоротна фінансова допомога” (нічого більше)

Ви також можете бути симпатиком (волонтером).

3.12. Симпатики (волонтери) не є членами організації, вони не сплачують вступні та членські внески, на них не розповсюджуються правила даного статуту. Симпатики (волонтери) приймають участь в окремих заходах (проектах) Організації на добровільній основі і виконують положення цих проектів.

При проведенні заходів ми вказуємо суму бажаного благодійного внеску. Ці кошти ідуть на виконання статутних зобов’язань: витрати на друк довідкової літератури, оплата телефонних послуг, відрядження, технічна підтримка  роверистів, формування аптечки невідкладної допомоги та інше.

Особа, яка бажає прийняти участь у будь якому проекті, пише заяву і ми починаємо спільно працювати.

Що квартально і  по закінченню року ми публікуємо звіти про використані кошти на нашому  сайті


Кошти можна внести особисто в касу і отримати квитанцію.

Кошти можна перевести на картку ПриватБанку  4246 0010 0157  7208 (ГО ТІЦ Стрий, Сікора Олександр Петрович, ОБОВ’ЯЗКОВО ПРИЗНАЧЕННЯ  “благодійний внесок від  …………………”) і також отримати квитанцію або чек.

Кошти можна внести через термінали самообслуговування. Для цього ви входите в меню платежів, шукаєте організацію через назву ТІЦ СТРИЙ (ТИЦ СТРЫЙ) або код 41332825

Кошти можна внести через систему платежів LiqPay. Встановлюєте потрібну суму, вказуєте призначення платежу, вказуєте прізвище благодійника.

Платіж по QR коду (розміщаються на сайтах та буклетах)

Платіж по телефону 3700 на рахунок організації

Через касу любого банку на офіційний рахунок

Офіційний рахунок (ПриватБанк)

Отримувач: Туристичний Інформаційний Центр Стрия ГО (ТІЦ Стрий)
Рахунок: UA753052990000026006041013451
ЄДРПОУ 41332825
АТ КБ”ПРИВАТБАНК”
Призначення платежу: благодійний внесок від………………………….

Рахунок для поповнення в євро UA693052990000026003001001064

Призначення платежу: благодійний внесок від………………………….

 Документи

Виписка про реєстрацію ТІЦ Стрий  стр.1  стр.2 стр.3

Довідка про відкриття рахунку ПриватБанк

Довідка про неприбутковість

Інформаційно-ресурсний центр (пошук відомостей в ЄДР)


Правила використання коштів

Згідно із статутом п. 1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації, у відповідності до  чинного законодавства України  має печатку, штампи, бланки,  емблему, символіку зі своїм найменуванням, гімн, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Організація володіє, користується і розпоряджається коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадській організації його членами або державою, набуте як пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті її підприємницької діяльності, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах,  як в Україні так і за кордоном, не заборонених законом.

8.2. Джерелами формування коштів та іншого майна Організації є:

 • безповоротна фінансова допомога, безоплатна передача майна, добровільні пожертвування або гранти від членів Організації, громадян України, громадян інших країн, інших українських та зарубіжних об’єднань громадян і благодійних організацій, підприємств, установ і організацій;
 • добровільні, пайові і благодійні внески, позики, кредити членів організації, підприємств, організацій, установ та громадян як України так і зарубіжних країн;
 • кошти і пожертвування,  успадковані та подаровані Організації;
 • дотації або субсидії з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів;
 • доходи, отримані у вигляді коштів або майна при проведенні господарської і комерційної статутної діяльності Організації, у тому числі доходи від продажу товарів (послуг), які пропагують її принципи та ідеї;
 • дотації, субсидії, гранти, надані в межах гуманітарної та технічної допомоги, що надається Організації відповідно до законодавства України та міжнародних договорів;
 • будь-які пасивні доходи.

8.3. Напрями та порядок використання коштів Організації:

 • фінансування діяльності і заходів Організації ( відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні послуги та інше згідно чинного законодавства), які проводяться відповідно до її мети і цілей;
 • на оплату праці штатних працівників Організації та осіб, які працюють за умовами сумісництва, а також оплату послуг осіб за цивільними угодами чи договорами;
 • витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;
 • адміністративно-господарські потреби Організації;
 • витрати на видання газет, журналів, наукової, науково-популярної, навчально-методичної, довідкової, рекламної та іншої літератури, розробку, реєстрацію та підтримку сайтів;
 • пайову участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають  завданням Організаціями;
 • цільове фінансування окремих програм та комунікативних заходів;
 • матеріальне заохочення найбільш активних членів Організації;
 • інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації;
 • розпорядження майном і коштами Організації від її імені здійснює Директор центру.

8.5. Для   виконання   статутних  завдань  і  цілей  зареєстровані об’єднання  громадян,  їх  спілки можуть безпосередньо здійснювати необхідну  господарську  діяльність, без мети отримання прибутку, а також  господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових  установ  і  організацій  із  статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законом.

Все про бухгалтерський облік  Бухгалтер 911


ПРИМІТКА: При  виконанні любих заходів обов’язковою умовою є оплата банківських платежів та роботу бухгалтера. Тому з зібраної суми безперечне списується 10% (але не менше 150 грн.) які у звіті показуються як “банківські послуги”.