ГО Центр розвитку краю

Метою Організації є задоволення і захист громадських, соціально- економічних, творчих прав та спільних інтересів її членів, сприяння захисту та охорони навколишнього природного середовища.

Організація розв’язує такі завдання:

 • репрезентування та захист інтересів членів Організації!’ у державних установах, органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях підприємців і громадян, підприємствах, установах, організаціях
 • організація інформаційного обміну між своїми членами;
 • підтримка громадських, місцевих та інших ініціатив, спрямованих на розв’язання конкретних екологічних проблем;
 • ідейна та матеріальна підтримка, громадських, молодіжних, благодійних, культурних та інших організацій та об’єднань;
 • створення умов для розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень реалізація яких може вплинути на стан довкілля, організація, обговорення екологічної політики і практики, поширення інформації з цих питань, підготовка та проведення відповідних конференцій, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій, інших заходів з питань збереження довкілля;
 • співпраця з іншими громадськими організаціями, та фізичними особами в Україні та за її межами;

 

Для виконання статутних завдань Організації у порядку встановленому законом має право:

 

 • виступати учасником цивільно – правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні права і інтереси та законні права та інтереси своїх членів ( учасників ) у державних та громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 •  створювати засоби масової інформації в порядку визначеному чинним законодавством;
 • одержувати від органів влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.

 

Для виконання статутних завдань Центр у порядку, встановленому чинним законодавством, має право:

 • Акумулювати кошти для фінансування проектів, спрямованих на досягнення, і мети Центру; організовувати збір внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; приймати гуманітарну допомогу від українських і іноземних юридичних та фізичних осіб;
 • Брати участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, розробити і пропагувати свої екологічні програми стосовно охорони природних комплексів та об’єктів, що знаходяться на території Стрийського району;
 • Утворювати громадські Центри охорони природи; за погодження з місцевими Радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських і об’єднань виконувати роботи по охороні та відтворенню, збереженню та поліпшенню природних ресурсів, реставрації і відновленню об’єктів, що знаходяться на території Стрийського району;
 • Брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;
 • Вносити до відповідних органів пропозиції про організацію територій та об’єктів природно-заповідного Центру;
 • Подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок і порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських об’єднань;
 • Брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • Самостійно вирішувати питання про використання цільових коштів, що подаються благодійниками на реалізацію різноманітних програм, проектів, благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
 • Організовувати конкурси та інші публічні масові заходи в установленому законодавством України порядку;
 • Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн, забезпечувати своїх членів правовою, науково- технічною, методичною та іншими видами інформації;
 • Набувати, орендувати рухоме і нерухоме майно, необхідне Центру для його діяльності;
 • Може брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • Претендувати на державне фінансування із залучених фінансових можливостей міжнародних і національних неурядових благодійних Центрів, програм, проектів;
 • Підтримувати зв’язки з посольствами та представництвами України за кордоном, зарубіжними посольствами та представництвами в Україні з питань, які стосуються здійснення статутних завдань;
 • Вільно поширювати інформацію про свою діяльність.
Офіційний сайт http://www.crk.in.ua/