Органи управління

4.1. Загальні положення.
4.1.1 Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, директор центру.

4.1.2. Вищим органом керування  Організацією є Загальні Збори членів Організації, які скликаються 1 раз на рік. Загальні збори обирають Правління строком на три роки.

4.1.3. Правління – орган Громадської Організації, який здійснює керівництво Організацією між Загальними зборами. Правління обирає директора центру строком на три роки.

4.1.4. Директор центру – очолює Правління, є вищою посадовою особою організації.

4.1.5. Спеціальні комісії – для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними Правління, можуть утворювати спеціальні комісії з членів організації із залученням в якості консультантів – фахівців не членів  Організації.

4.1.6. Відокремлені підрозділи Організації.

ПРАВЛІННЯ

Голова правління: Олександр Сікора.

Член правління: Ірина Сікора, Олена Данілевська.

Штат центру

Директор центру: Олександр Сікора.

Заступник директора центру: Ірина Сікора.

Виконуючий обов’язки бухгалтера центру: Ірина Сікора.