Плани на 2021-2025 р.

      Програма розвитку  туризму в Стрийській ОТГ   на 2020 — 2025 роки.
(план розроблений директором ТІЦ Стрий Олександром Сікора)

Програма розвитку туризму  в Стрийській ОТГ розроблена  відповідно до Закону України  «Про туризм» та інших нормативно-правових актів. В основу Програми покладено ключові положення Комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму у Львівській  області на 2016-2020 рр. З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку ОТГ, Програма враховує цілі та завдання, які визначені в Стратегії розвитку Стрийської ОТГ на період до 2025 року.

Стан розвитку туристичної галузі

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери. Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, виробництво товарів широкого вжитку і є одним з перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал регіону.

На сьогоднішній день найбільш поширеною у м.Стрий та селах, які входять в  Стрийську ОТГ є екскурсійна діяльність, основну частку туристів складають відвідувачі музеїв. Також діють відпочинкові зони, основними відвідувачами яких є жителі Стрийського району. Таким чином на даний час на теренах ОТГ переважає внутрішній туризм.

Багатство природи, обряди та традиції, наявність народних ремесел роблять перспективним розвиток сільського зеленого туризму, а значна кількість заповідних територій із великим різноманіттям флори та фауни є сприятливою для розвитку екотуризму. Історико-культурна спадщина краю, наявність пам’яток архітектури є передумовою для розвитку екскурсійної діяльності. На території Стрийської ОТГ знаходиться велика кількість сакральних споруд.

Ще одним позитивним фактором для розвитку туризму є те, що через ОТГ проходить автодорога міжнародного значення, якою велика кількість туристів прямує до основних рекреаційних місць Карпат і Прикарпаття.

Розвиток  туристичної індустрії в районі здійснюватиметься на засадах ефективної співпраці влади, бізнесу та громадськості.

Серед проблем, які стримують розвиток туристичної галузі є:

 • – незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до об’єктів відвідуваності;
 • – недостатня забезпеченість автомобільних доріг туристично-інформаційними знаками;
 • – низька якість та недостатній асортимент туристичних послуг;
 • – втрата традицій, духовний занепад, байдужість людей;
 • – недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму;

Мета і завдання Програми

Метою програми є впровадження ефективної політики у сфері туризму, створення конкурентоспроможного продукту та зростання ролі туристичної галузі в економічному розвитку Стрийської ОТГ.

 • Основними завданнями Програми є:
 • – створення Туристичного інформаційного центру Стрийської ОТГ
 • – створення нових туристичних продуктів;
 • – розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури;
 • – збільшення кількості туристів та екскурсантів;
 • – зростання професійного рівня працівників туристичної сфери;
 • – зростання зайнятості населення в сфері туризму та супутніх галузях;
 • – промоція туристичного потенціалу ОТГ;
 • – координація дій виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, підприємців, громадських організацій для досягнення поставленої мети.

Програмою визначаються такі пріоритетні напрями розвитку туризму:

 • – забезпечення раціонального використання природно-рекреаційних та історико-культурних ресурсів;
 • – підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг;
 • – збереження і відновлення історико-архітектурних пам’яток;
 • – стимулювання розвитку сільського зеленого туризму;
 • – популяризація активних видів відпочинку, зокрема вело туризму;
 • – підвищення кваліфікаційного рівня працівників туристичної галузі;
 • – забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки туристів;
 • – удосконалення рекламно-інформаційної діяльності.

Фінансове забезпечення Програми

Заходи програми реалізуються за рахунок коштів бюджету Стрийської ОТГ, суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських та неприбуткових організацій, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених законодавством. В подальшому перехід на самофінансування.

Очікувана ефективність виконання Програми

   Виконання Програми дасть змогу створити позитивний імідж Стрийської ОТГ як туристично привабливого краю, що забезпечить збільшення кількості в’їзних туристів в ОТГ та зростання інтересу у жителів до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю. Виконання заходів Програми також призведе до зростання зайнятості населення в туристичній сфері, розвитку малого підприємництва, збільшення обсягу надання туристичних послуг та підвищення їх якості, а також зростання доходів до бюджету Стрийської ОТГ. Розвиток туризму в ОТГ базуватиметься на раціональному використанні природних ресурсів, пам’яток історії та архітектури. Cтрийщина буде розвиватись в напрямку сільського зеленого туризму, активних видів відпочинку та екскурсійної діяльності.

Програму розділити на 3 етапи.

Етапи технологічного процесу, тривалість Основні напрями діяльності
І. Підготовчий (не більше ніж півроку) Організаційна робота: вибір організаційно-правової форми та реєстрація центру; визначення місця розташування, облаштування та оформлення офісу відповідно до міжнародних норм і стандартів; розробка системи послуг; формування проекту бюджету, визначення зони відповідальності; підбір та підготовка персоналу; відкриття центру та його презентація.

Дослідницька робота: визначення стану та перспектив розвитку туризму в регіоні; вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду створення туристично-інформаційних центрів; формування робочої групи для налагодження діяльності центру та розробки внутрішньої документації, яка її регламентує

ІІ.Налагодження діяльності (2,5-3 роки) Надання якісних інформаційних послуг: випуск друкованої туристичної інформаційно-рекламної продукції; проведення маркетингових досліджень; налагодження співпраці з місцевою

владою, громадськими організаціями, підприємницькими структурами; формування бази даних об’єктів туристичної інфраструктури, туристичних продуктів, маршрутів, розробка веб-сайта, налагодження рекламно-інформаційної діяльності; забезпечення уніфікації, проходження акредитації, входження в єдину мережу

ІІІ. Сталого розвитку (розпочинається після переходу до самофінансування) Перетворення на центр гостинності: розробка системи додаткових платних послуг, перехід від бюджетного фінансування до самофінансування; підвищення конкурентоспроможності персоналу туристично-інформаційного центру, проведення тренінгів, семінарів-презентацій; промоція місцевої туристичної інфраструктури та об’єктів туристичних відвідувань на вітчизняних та зарубіжних виставках і ярмарках, розширення співробітництва з мережею туристично-інформаційних центрів

 Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування 1-го етапу  Програми розвитку  туризму в Стрийській ОТГ на 2020 р. 

№ з/п Зміст заходу Виконавці Термін виконання

 

Обсяг фінансування (тис.грн.) Джерела фінансування

 

Очікувані результати
ОТГ Інші джерела
1 Створення відділу туризму при Стрийський ОТГ або Комунального підприємства “Туристичний інформаційний центр Стрийської ОТГ” або змішаної форми власності   Координація  дій по  розвитку туризму в регіоні Впорядкування та поширення інформації про туристичну привабливість, Стрийського району.
Створення паспорту туристично привабливих об’єктів в кожному селі. Нанесення їх на карту в Інтернеті.. Поширення інформації про туристичні об’єкти ОТГ у ЗМІ, на інших спеціалізованих інтернет-сайтах та у соціальних мережах   Зростання цікавості до Стрийщини, збільшення кількості туристів, екскурсантів, гостей,
Створення афіші-Календаря подій культурного та соціального життя Стрийської ОТГ в Інтернеті

 

  Поширення інформації. Піар заходів.  Якісне планування заходів, уникнення «Накладок», залучення більшої кількості виконавців та відвідувачів
Сприяння велотуризму, створення вело маршрутів та їх облаштування   Розвиток активних видів відпочинку Розвиток туристичного руху серед молоді
Надання організаційно-методичної допомоги потенційним власникам садиб сільського, зеленого туризму, матеріальна підтримка зареєстрованих садиб   Створення садиб сільського, зеленого туризму
Створення та поширення друкованої рекламно-інформаційної продукції. Буклети, флаєра, поштівки   Просування туристичного потенціалу ОТГ
Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення (толоки біля джерел, водойм)   Збереження природного середовища в місцях масового відпочину
Проведення туристично-краєзнавчих, патріотично-виховних заходів з учнівською та студентською молоддю

 

  Розвиток туристичного руху серед молоді
Співпраця з регіональними туристично-інформаційними центрами та турфірмами, зокрема які спеціалізуються на внутрішньому туризмі.   Просування туристичного потенціалу ОТГ
Проведення фестивалів та масових заходів на Стрийщині та участь у міжнародних фестивалях.   Популяризація культурних особливостей району
Організація семінарів круглих столів для працівників туристичної сфери та сприяння їх участі в обласних курсах та тренінгах

 

  Підвищення якості надання послуг
Створення печатного видання  
Створення окремого сайту по туризму  
Долучення студентів аграрного коледжу до створення програми розвитку  
Створення аудіо-гіду  
Робота музеїв, пошук інших методів доведення інформації  
Створення промоційних роликів про Стрийщину та туристичні об’єкти  
Повна інвентаризація всіх об’єктів  
Налагодження контактів з видатними людьми Стрийщини  
Налагодження контактів з діаспорою за кордоном  
Міста-побратими Новий Сонч (Польща), Лешно (Польща), Львівецький повіт (Польща), Закопане (Польща), Збоншиек (Польща), Дюрен (Німеччина), Даугавпілс (Латвія), Кішкунгалаш (Угоршина), Градачац (Боснія і Герцоговина), Менсфільд (Велика Британія), Ле-Ерб’є (Франція), Вегревіль (Канада), Бельці (Молдова)  
Створення бренду (торгової марки) Стрийської ОТГ  
 
 
 

Цікаві напрямки

водні річка, струмок, озера, ставки, риба, сплав річка Стрий
природа  полювання, ліс, гриби, ягоди, настоянки, соки
гастрономічні настоянки, сік, цікави страви, вирощування чогось, приготування, Стрийський Ясь
ферми  розведення тварин, риба, бджоли, сон на вуликах, коні
краєзнавчі  пам’ятки природи, військові закинути об’єкти, історичні пам’ятки
ремесла Прадавні ремесла, майстрині, майстри, дідова аптека
Творчість Автентичні музичні колективи, виконавці, оригінальний жанр, місцеві таланти
Видатні особистості краю Де проживали, поховання, місця праці, пам’ятні місця, шахи, артисти
Релігійне Паломництво, монастирі, ікони, поховання, церкви, релігійні свята, церкви Нагірного, національни меншини, костел, орган, оглядовий майданчик
Легенди Підгорецький Маєток, кіно Стрий.Легенда
Різне Екстрім-спорт, квест-кімнати, кава з художником, відкрита майстерня, театралізовані екскурсії, костюмовані екскурсії, кулінарні екскурсії, шопінг-шоу, бармен-шоу, диванні тури, Стрий-місто 100 друзів
Події Карпатськи вечорниці, СтрийОрганікФест, день автентичного костюма, день вишиванки, день звитяги (14.03), шаховий турнир, спортивна ярмарка,
Туристичні маршрути Гастрономічні, історичні, духовні, відпочинкові, спортивні, на конях, пішки, вело, авто, сплав річка,

Діючи проєкти

Стрийський Вернісаж ТІЦ Стрий Сікора
Стрий — місто магнолій Шмигельський
Мурали міста Стрия Шмигельський
СтрийОрганікФест Маковський
Стрийщина — безпечний регіон ТІЦ Стрий Сікора
Стрий — безпечне місто ТІЦ Стрий Сікора
Екологічна карта Стрийської ОТГ ТІЦ Стрий Сікора,
Зелений патруль ТІЦ Стрий Сікора,
Вивчаємо рідний край ТІЦ Стрий Сікора
Ляльковий дитячий театр Ілечко
Свято гарбуза
Безпека дитини на дорозі ТІЦ Стрий Сікора
Крос-кантрі Вело Стрийки Луців
Туристична карта Стрийщини ТІЦ Стрий Сікора,

Послуги туристичного центру

13.30 оздоблення текстильних виробів (шовкотрафаретний друк на текстильних виробах та одязі);
18.12 друкування іншої продукції (друкування газет, журналів, книг, брошур, поштових листівок; друкування безпосередньо на текстильних виробах, пластику, склі, металі, керамиці);
32.99 виробництво іншої продукції, н.в.і.у. (виробництво різних предметів: свічок, штучних квітів, фруктів, листя, квіткових кошиків, букетів, гірлянд, оберігів із природних матеріалів);
47.89 роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (книги, іграшки, інші товари);
47.91 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (роздрібна торгівля будь-якими товарами в мережі інтернет);
47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (пряма торгівля або торгівля за допомогою рознощиків (комівояжерів) шляхом обходу кліентів);
58.11 видання книг (видання книг, брошур, буклетів, атласів, карт, аудіокниг);
58.12 видання довідників і каталогів
58.13 видання газет;
58.14 видання журналів і періодичних видань;
58.19  інші види видавничої діяльності (видання, в т.ч в електронному вигляді каталогів, фотографій, поштових листівок, бланків, плакатів, рекламної продукції);
59.11 виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (кліпи, рекламні ролики);
62.01 комп’ютерне програмування (розробка сайтів);
63.99  надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (платне розповсюдження інформації з власного сайту, платні інформаційні послуги по телефону, з пошуку інформації);
73.11  рекламні агентства (повний набор рекламних послуг за допомогою власних можливостей або на договорній основі, розміщення реклами на транспортних засобах, розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків, створення стендів, сайтів, проведення маркетингових компаній, просування товарів, маркетингові консультації);
74.20 діяльність у сфері фотографії (виробництво рекламних та споживчих фоторобіт, відеозйомка подій, зустрічей, робота фотожурналістів);
77.21  прокат товарів для спорту та відпочинку (прокат велосипедів, іншого спортивного устаткування, лиж);
79.11 діяльність туристичних агентств (діяльність агентств, задіяних в організації подорожей, турів і наданні послуг із розміщення для короткотермінового проживання на основі їх оптового та роздрібного продажу широкому колу споживачів або комерційним клієнтам);
82.11  надання комбінованих офісних адміністративних послуг (надання комплексних щоденних офісних адміністративних послуг, таких як послуги служби одержування кореспонденції, фінансове планування, виставляння рахунків до сплати та ведення записів, послуги щодо персоналу та поштові послуги за винагороду або на основі контракту.);
82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність (редагування, перевірка документів, набір тексту, написання листів, резюме);
82.30 організування конгресів і торговельних виставок (організування, просування і/або проведення різних подій, таких як бізнес-покази, збори, конференції та зустрічі, з організацією та наданням персоналу для роботи в місцях проведення подібних заходів або без надання персоналу);
85.52 освіта у сфері культури (навчання мистецтвам, надання певних знань у хобі,для відпочинку та саморозвитку);
85.59  інші види освіти, н.в.і.у. (освіта, не обумовлена будь-якими рівнями, комп’ютерна грамотність, діяльність шкіл виживання);
93.12 – діяльність спортивних клубів (професійних, напівпрофесійних або аматорських);
93.19 інша діяльність у сфері спорту (діяльність зі сприяння та підготовки спортивних заходів при наявності або відсутності спортивних споруд, послуги гірських провідників);
93.29 організування інших видів відпочинку та розваг (виставки, ярмарки, шоу інтелектуальні змагання та нагородження переможців).
Бюро перекладів

Діючи громадські організації, заклади освіти, музеї,  партнери

  Організація Реєстрація\ ЄДРПОУ Керівник Контакти сайт
ГО Туристичний інформаційний центр Стрий 41332825 Сікора Олександр 067 5518335, vipsikora@gmail.com www.stryi-tur.info/
ГО Відлуння Тиченко Євген 067 6731119

21066ten@gmail.com

ГО Стрийська Старовина 39169024 Закусов Микола 067 1724597
Краєзнавчий музей Верховина Ханас Зеновія 096 4263596

Zena.khanas@gmail.com

Культурно-просвітницький центр ім.К.Макушинського 26058416 Бойко Юлія 093 9643265 julvip@poczta.fm Polskie-centrum.com
ГО Екологічно-туристичний просвітницький центр здоров’я 39364622 Сікора Ірина 050 2668124 http://www.stryi-tur.info/
БФ Фонд громад Рідня 37870413 Гарбовський Іван
Інтернет портал Гуру Хвостіков Денис 098 3637775
Краєзнавець Гайдукевич Таісія 097 4604977
Народний камерний хор ім.М.Вербицького
Міський будинок культури
Районний будинок культури
Народний дім міста Стрий
Стрийська хорова школа Щедрик
Гурт Говерла
Танцювальний ансамбль “Стрияночка”
Краєзнавчий музей Верховина
ГО Лицарський клуб Баннерет 41971289 Соломаха Олег

Додаток № 1

ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Важливість цієї цілі для Стратегії визначається значним туристично-рекреаційним потенциалом Стрийщини. Це не лише історико-культурні й природні ресурси — ліси та гори Карпат, а й туристично-рекреаційні продукти цих ресурсів — туристичні маршрути Карпат………

Розвиток туристично-рекреаційної сфери треба вважати як один з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку регіону. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на сільських територіях, де зосередженна основна частка її потенцалу, створюватиме нові можливості соціально-економічного зростання сіл та селищ.

Стан та проблеми.

Рівень розвитку туристично-рекреаційної галузі Стрийської ОТГ не відповідає його потенційним можливостям. Останнім часом нішу туристичного бізнесу все більше займає приватний сектор, але бюджетонаповнення лишається низькою. Однією з причин цього є тіньова зайнятість.

 • Основні завдання.
 • – поліпшити транспортну доступність туристично-рекреаційних центрів
 • – сприяти розвитку мережі туристично-рекреаційних об’єктів
 • – ініціювати необхідні зміни у законодавчо-нормативному забезпеченні та розвивати сільський зелений туризм.
 • – формувати та просувати нові туристичні продукти, зокрема з ділового, фестивального туризму, поєднання туристичних та лікувально-оздоровчих послуг, транскордонного туризму.
 • – забезпечити проведення масових культурних, ділових, спортивних та туристичних заходів міжнародного й міжрегіонального рівня.
 • – вдосконалити підготовку професійних кадрів для туристичної галузі.
 • – розробити та впровадити систему маркетингу туристичного потенціалу ОТГ.
 • – забезпечити збереження та раціональне використання цінних рекреаційних ландшафтів, автентичних екосистем, збереження культурно-історичних пам’яток.
 • – забезпечити розвиток території

Програма “туристична привабливість” має на меті підвищення ефективності використання туристино-рекреаційного потенціалу регіону та формуання повноцінної туристичної індустрії.

Програма складається з трьох напрямків.

 1. Туристична інфраструктура
 2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва
 3. Туристичні продукти.
 1. Туристична інфраструктура

Виходячи зі стратегічного аналізу туристично-рекреаційній сфери регіону, можна визначити пункти спрямування зусиль у цій сфері, які можуть призвести до підвищення її ефективності. Це стосується, зокрема, розвитку транспортної структури, розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів та туристично-інформаційного центру, формування сучасної інженерної, комунальної, екологічної інфраструктури.

Найбільшою на сьогодні перешкодою ефективного розвитку туристично-рекреаційної сфери є відсутність якісних доріг до популярних туристичних об’єктів.

 1. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва

На території Стрийської ОТГ зосереджено велику кількість цінних та унікальних пам’яток культури. Стан справ у пам’яткоохоронній політиці є визначальним не лише з точки зору розвитку науки, мистецтва чи збереження національної пам’яті. Він справляє вагомий вплив на розвиток інвестиційного клімату країни, адже розвиток підприємництва, що прямо чи опосередковано пов’язане із культурною спадщиною, закладений у основні пріоритети регіону, який володіє культурним надбанням. Опосередковано, стан галузі сприяє притягненню і розвитку суміжних сервісних галузей через збільшення споживання. Крім того, діяльність органів влади в цій сфері є своєрідним показником якості сприйняття і розуміння нею не лише європейського практичного досвіду розбудови демократії, але й змісту та вимог актуального європейського права, що є одним із чинників прийняття інвестиційних рішень.

 1. Туристичні продукти.

Поряд з розвитком мережі туристичних обєктів та вдосконаленням туристично-рекреаційної структури важливим чинником зростання туристичної привабливості слід розглядати створення й просування нових конкурентноспроможних туристичних продуктів, використання при цьому усіх внутрішніх ресурсів, транскордонних можливостей, покращення координації діяльності туристичних підприємств.

Туристично-рекреаційна сфера не може ефективно розвиватися без сучасного маркетингу її потенціалу. Слід активізувати такі форми та засоби як форуми і фестивалі, просування рекламних публікацій у вітчизняних і світових ЗМІ, використання соціальних мереж, поширення довідково-інформаційних матеріалів (атласи, мапи, путівники).

Проєктні ідеї Територія
1. Туристична інфраструктура
Створення туристичних притулків для мандрівників на основних туристичних шляхах
Створення мережі автокемпінгів
Створення мережі вело (туристичних) кемпінгів, місць для наметових містечків
Реконструкція міського парку
Реконструкція площі Майдан Ринок
Формування мережі туристичних шляхів загального користування для активного туризму як складової регіональних й національної мережі туристичних шляхів у єдиній системі із загальноєвропейською (згідно з ДСТУ 7450)
Створення візуальної туристично-інформаційної інфраструктури на автодорогах, які проходять через ОТГ (ДСТУ 4100)
Інвестиційні проєкти з модернізації санаторіїв та будинків відпочинку
Залучення мережевих готелів
2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва
Проведення інвентаризації об’єктів традиційної культурної спадщини регіону
Збереження дерев’яної та сакральної архитектури
Проведення конкурсів народної творчості
Підтримка діяльності шкільних гуртків народних ремесел
Розвиток традиційних народних промислів
Підтримка існуючих та створюваних творчих колективів у місцях компактного проживання національних меншин
Сприяння участі аматорських колективів національних меншин, окремих виконавців у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, святах та оглядах
Реставрація пам’яток архитектури
Впровадження сучасних інформаційних продуктів (в т.ч. додатків до смартфонів)
3. Туристичні продукти.
Програма прес-турів для журналістів і блогерів з Польщі, Німеччини, Італії, Литви, Латвії, Ізраїлю, Туреччини.
Проведення щорічних виставок туристичних можливостей Стрийщини та традиційних фестивалів.
Проведення міжнародного форуму по розвитку туризму.
Створення та просування туристичних продуктів для осіб з особливими потребами
Створення продуктів з етнокультурного, фестивального й бізнес-туризму
Створення нових туристичних маршрутів
Розвиток транскордонного туризму (маршрути для ознайомлення з пам’ятками культурної спадщини ЮНЕСКО, сакральними пам’ятками, пам’ятками природи
Створення “Школи зеленого туризму”, організація навчання для власників осель сільського зеленого туризму
Стандартизація та сертифікація послуг, що надаються в оселях сільського зеленого туризму
Вдосконалення інформаційно-пошукових ресурсів зеленого туризму
Розвиток активних видів туризму (велосипедний, водний, пішохідний тощо)
Маркування туристичних маршрутів і шляхів активного туризму
Проведення українських та іноземних виставкових заходів
Проведення навчальних семінарів та інших заходів для підвищення професійного рівня фахівців туристичного супроводу
Надання інформаційної, консультаційної та методичної підтримки агенціям та асоціаціям

Часові рамки та засоби реалізації

 • Програма включає в себе три напрямки, які складаються з ………..відповідних проектних ідей. Програма розрахована на реалізацію впродовж пьяти років (2020 -2025 р.). Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:
 • – залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;
 • – внесення заходів до обласної програми соціално-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;
 • – залученням фінансування від проєктних ідей та програм міжнародної технічної допоиоги суб’єктам регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 • – залучення коштів місцевого бюджету

Умови та ризики.

Ключовими факторами успішності реалізації цієї програми є доступність та прозорість коштів міжнародної технічної допомоги, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектних ідей.

 • Очікувані результати.
 • – покращення туристично-рекреаційної інфраструктури
 • – вдосконалення дорожнього покриття та транспортного сполучення з цікавими туристичними об’єктами
 • – розвиток мережі туристично-рекреаційних об’єктів
 • – створення нових туристичних продуктів
 • – розвиток маркетингового комплексу туристично-рекреаційної сфери.
 • Індикатори (показники)
 • – кількість туристів, які відвідують регіон, в т.ч. іноземних
 • – численність зайнятих у сфері туристично-рекреаційній діяльності
 • – кількість реконструйованих та новостворених об’єктів туристично-рекреаційної структури
 • – кількість місць в об’єктах розміщення туристів та відпочиваючих
 • – кількість створених нових туристичних продук

(план розроблений директором ТІЦ Стрий Олександром Сікора) т.067 5518335